+
1 3 3

:

 1. #1

  23.02.2008
  .
  15
  , , , .
  , .
  ?
  , ...

 2.  
 3. #2

  06.01.2011
  .
  36
  , , . . ?

 4. #3

  23.02.2008
  .
  15
  ?
  , .
  , ?

êðàñêà ëàê ãðóíòîâêà àíòèñåïòè÷åñêèé ãåðìåòèê âîäîýìóëüñèîííàÿ âîäíî-äèñïåðñèîííàÿ ýïîêñèäíàÿ àëêèäíàÿ óðåòàíîâûé

,

: 1 (: 0 , : 1)

 •